Metodikk – Forskningsdesign og metoder

Intervjuer

Dette er en kvalitativ studie som er avhengig av intensive, personlige intervjuer. Tilnærmingen faller inn i det konstruktivistiske paradigmet, klassifisert av Hatch (2002). Kunnskap fra denne studien betraktes som sosialt konstruert i samspillet mellom intervjueren og intervjuobjektene gjennom spørsmål og svar, og gjennom transkripsjon, analyse, tolkning og rapportering (jf. Eliasson, 2015). Intervjuguiden vår var delvis basert på spørsmål fra Martindale et al. (2007), men ble vesentlig endret for å inkludere domenespesifikke forskningsspørsmål og for å passe den norske konteksten. For å ha mest fokus på uttalelsene til informantene, var utformingen av intervjuguiden temabasert med problemstillinger i vanlig rekkefølge og kun med åpne spørsmål (Jacobsen, 2005). Intervjuguiden fokuserte på følgende hovedemner: kjennetegn ved talent; betydningen av treneren og miljøet (som identifisert i talentmodellen til Gagné (1995)); talentidentifikasjon og alder; og mangfold kontra tidlig spesialisering. Trenerne ble ikke stilt noen spørsmål om hvordan de forsto de norske CRs-reglene, inkludert hovedprinsippene i CRC direkte, men svarene deres blir undersøkt og analysert i lys av barnas rettighetsperspektiv.

Forintervju

Før implementeringen ble det innhentet tilbakemelding på intervjuguiden fra fem kolleger fra sportsavdelingen til den første forfatteren, som alle var spesialister innen friidrett på tertiært nivå med flere års erfaring både innen forskning og utvikling (FoU) innen feltet og i coaching på høyere nivåer. De hadde ingen seriøse innvendinger mot spørsmålene, og det ble bare gjort mindre justeringer. Denne prosessen bidro til en validering av vårt design, metodikk og intervjuguide.

Valg av deltakere

Forskningsdeltakerne var sportsveiledere valgt i henhold til følgende kriterier: (1) erfaring med talentutvikling blant unge idrettsutøvere i alderen 5-15; og (2) betraktet som ekspertbusser med erfaring fra coaching i det minste distriktsnivå. Med hjelp fra nif ble totalt åtte trenere, syv menn og en kvinne, valgt: to fra fotball (fotball), to fra svømming, to fra gymnastikk og to fra ski. Grunnen til å begrense fokuset til disse idrettene var at diskusjoner om talent og talentutvikling i Norge ofte er knyttet til disse idrettene. Informert samtykke ble innhentet. I samsvar med reglene som er utarbeidet av Norsk samfunnsvitenskapelige datastandarder (nsd), ettersom ingen personopplysninger ble samlet inn, ble det ikke gitt et etisk godkjennelsesskjema. For å sikre informantenes anonymitet er ikke informasjon om kjønn og alder til hver enkelt inkludert. Mens deltakerne alle er ansett som profesjonelle trenere, jobber de fleste deltid som trener og har også andre heltidsjobber. Det praktiske utvalget av deltakere ble tilrettelagt av nif gjennom telefonforespørsler.